.
WHAT'S NEW?
Loading...
Lịch 5 tờ
Loại Lịch 5 tờ rất thông dụng, 1 tờ đầu tiên sẽ là hình ảnh chủ đề cho bộ lịch, 4 tờ còn lại sẽ chứa 12 tháng . Mỗi tờ là 3 tháng, lịch 5 tờ nẹp thiếc thì dùng giấy định lượng 120gsm , dùng nẹp thiếc để nẹp 5 tờ lịch với nhau . 
LỊCH TREO TƯỜNG 5 TỜ Lịch nẹp thiếc 5 tờ Mã lịch BM - Từ BM80 đến BM950 nhận xét:

Đăng nhận xét